08:06 +07 Thứ bảy, 16/02/2019

Trang nhất » Chuyên mục » Suy niệm Lời Chúa

Tìm hiểu Lời Chúa - thứ năm tuần 11 thường niền

Thứ tư - 22/06/2016 21:25
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN
NĂM CHẴN

2V 24, 8-17; Mt 7, 21-29
 
BÀI ĐỌC: 2V 24, 8-17
 
8 Giơ-hô-gia-khin lên ngôi vua khi được mười tám tuổi, và trị vì ba tháng ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Nơ-khút-ta, con gái ông En-na-than, bà là người Giê-ru-sa-lem. 9 Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, hệt như vua cha.
 
10 Khi ấy, các thuộc hạ của Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, tiến lên đánh Giê-ru-sa-lem, và thành bị vây hãm. 11 Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, đến đánh thành, trong khi các thuộc hạ của vua vây hãm thành. 12 Giơ-hô-gia-khin, vua Giu-đa, cùng với mẹ vua, các thuộc hạ, các tướng lãnh và thái giám của vua ra hàng vua Ba-by-lon. Vua đã bị bắt vào năm thứ tám triều vua Ba-by-lon.
 
13 Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo đưa mọi kho tàng của Nhà Đức Chúa và các kho tàng của hoàng cung ra khỏi đó. Vua đập bể mọi đồ bằng vàng mà Sa-lô-môn, vua Ít-ra-en, đã làm để dùng trong đền thờ Đức Chúa, như Đức Chúa đã phán. 14 Vua bắt toàn thể Giê-ru-sa-lem, mọi tướng lãnh và mọi dũng sĩ đi đày, tất cả là mười ngàn người phải đi đày, cùng với mọi thợ rèn và thợ làm khoá; không sót lại một ai, trừ dân cùng đinh trong xứ. 15 Vua đày vua Giơ-hô-gia-khin sang Ba-by-lon; vua đày mẹ vua này, các cung phi, các thái giám và phú hào trong xứ, từ Giê-ru-sa-lem sang Ba-by-lon. 16 Tất cả những người có thế giá, bảy ngàn người, thợ rèn và thợ làm khoá, một ngàn người, và tất cả các binh lính cũng bị vua đày sang Ba-by-lon.
 
17 Vua Ba-by-lon đặt ông Mát-tan-gia là chú của vua Giơ-hô-gia-khin làm vua thay thế; vua Ba-by-lon đổi tên vua Mát-tan-gia là Xít-ki-gia-hu.
 
ĐÁP CA: Tv 78
 
Đ. Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con. (c 9bc)
 
1 Lạy Thiên Chúa, dân ngoại đã xâm lăng lãnh địa Ngài; chúng làm ô uế cả nơi thánh điện, phá huỷ Giê-ru-sa-lem thành đống tro tàn; 2 tử thi những người tôi tớ Chúa, chúng đem liệng cho chim trời ăn; xác những kẻ hiếu trung với Ngài, lại quẳng làm mồi cho dã thú.
 
3 Quanh khắp cả Giê-ru-sa-lem chúng đổ máu dân Ngài như nước chảy, người chết chẳng ai chôn. 4 Chúng con bị láng giềng thoá mạ người chung quanh phỉ báng nhạo cười.
 
5 Đến bao giờ, lạy Chúa, Ngài còn nổi giận, Ngài nổi giận mãi sao? Đến bao giờ lòng ghen còn cháy bừng như lửa?
 
8 Tội tiền nhân, xin Chúa đừng nhớ mãi mà trừng phạt chúng con. Xin dủ lòng thương mau đến giúp, vì chúng con đã khổ quá nhiều.
 
9 Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con, xin Ngài thương phù trợ, để danh Ngài rạng rỡ. Xin giải thoát chúng con, và thứ tha tội lỗi, vì danh dự của Ngài.
 
TUNG HÔ TIN MỪNG: Ga 14, 23
 
Hall-Hall: Chúa nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Hall.
 
TIN MỪNG: Mt 7, 21-29
 
21 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? "23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!
 
24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".
 
28 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, 29 vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ.
 
NGOÀI CHÚA GIÊSU KHÔNG CÓ ƠN CỨU ĐỘ!
 
Thiên Chúa không làm ra sự chết, Ngài chẳng vui gì khi con người bị diệt vong! (x Kn 1, 13). Vì thế, Con Một Thiên Chúa bước vào trần gian “không phải để lên án thế gian nhưng để nhờ Ngài mà thế gian được cứu độ!” (x Ga 3, 17) Ai muốn được Chúa cứu độ, người ấy phải thực hành Lời Đức Giêsu dạy: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa, lạy Chúa (tế lễ, cầu nguyện), là được vào Nước Trời đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy (sống Lời Chúa) là (tin vào) Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi” (Mt 7, 21: Tin Mừng).
 
Nói tắt: Ai muốn được vào Nước Thiên Chúa, thì phải sống Đức Tin ba trong một: “TIN – SỐNG – TẾ”.
 
Nếu chỉ duy tin vào Thiên Chúa mà không sống phục vụ đồng loại như Chúa dạy, cũng không tế lễ cùng với Chúa Giêsu, thì ta chẳng hơn gì ma quỷ. Vì quỷ cũng tin Chúa nhưng nó run sợ (x Gc 2, 19).
 
Nếu chỉ duy sống phục vụ đồng loại, mà không tin vào Chúa Giêsu, không tế lễ với Ngài, thì họ giống như hai loại người sau
 
-  Giống Biệt phái, vì tin rằng giữ Luật Môsê là công chính, nhưng thực ra Luật giam người ta trong tội (x Gl 3, 22).
 
-  Giống người vô thần, lý thuyết của họ chỉ dạy người ta làm điều tốt, đừng mê tín cầu khẩn thần thánh hay tế lễ. Đó chỉ là thuốc phiện làm ru ngủ con người.
 
Nếu chỉ duy tế lễ cầu nguyện mà không tin vào Chúa Giêsu, cũng không sống phục vụ đồng loại như Chúa dạy, thì chẳng khác gì dân Do Thái chỉ tin vào việc tế tự theo Luật Môsê, thậm chí có kẻ giả bộ đọc kinh lâu dài để nuốt chửng tài sản bà góa (x Mt 23, 14), mà quyết liệt chống đối giúp Đức Giêsu, không sống giúp ai hiệp dâng Lễ Tế mới Chúa Giêsu thiết lập, thì không thể được cứu độ!
 
Nhưng nếu ta đi trọn ba bước:
 
- Bước I: TIN VÀO CHÚA GIÊSU là Đấng cứu độ duy nhất (x Cv 4, 12) mà biết sám hối tội mình xin Chúa Giêsu thương xót để được theo Ngài, thì ta đã được trở nên công chính như người thu thuế đến Nhà Thờ chỉ thú tội với Chúa đã hơn hẳn ông Biệt phái đến để khoe công đức với Ngài (x Lc 18, 9-14). Vì lòng sám hối tội mình và tin theo Chúa quan trọng đến thế, nên anh trộm lành đã biết sám hối tội và xin Đức Giêsu thương xót để được cùng với Ngài vào Thiên Đàng, chỉ có thế Đức Giêsu tuyên bố: “Hôm nay anh được vào Thiên Đàng với tôi” (x Lc 23, 40-43).
 
- Bước II: SỐNG PHỤC VỤ NHƯ CHÚA DẠY, thậm chí có những người giúp đỡ kẻ bé mọn mà vô tình không biết Chúa, thì Ngài cũng xác nhận: “Ngươi làm như thế là làm cho Ta”, và Ngài cho người ấy vào Thiên Đàng ngay, mà không cần xét đến tội họ (x Mt 25, 31-46).
 
- Bước III: TẾ LỄ CÙNG, VỚI, TRONG CHÚA GIÊSU, như các chú bé bị giết chết bởi vua Hêrôđê, vì vua sợ Hài Nhi Giêsu tiếm quyền ông, dù các chú chưa có Đức Tin tin vào Thiên Chúa, chưa biết phục vụ, nhưng các chú đã trở nên một Hy Tế với Ngài (x Mt 2, 7-18). Do đó Phụng Vụ của Hội Thánh đã dành một Lễ để kính các thánh Anh Hài.
 
Như thế, Chúa không đòi ai phải đổi địa vị, không cần đổi nghề nghiệp, cũng không cần đổi sứ mệnh, mà ở địa vị nào cũng có thể thực hành được TIN – SỐNG – TẾ để nên thánh. Đức Giêsu gọi họ là những người khôn xây nhà trên đá, mưa đổ sông tràn, gió ùa thổi xô vào nhà ấy, nhà vẫn không sập (x Mt 7, 24-25: Tin Mừng).
 
Xây nhà trên đá phải hiểu cụ thể là thực hành Giáo Lý Hội Thánh dạy, nói lên sự tùng phục Thiên Chúa cũng là tùng phục Hội Thánh Chúa Kitô. Chân lý này đã được diễn tả qua đời sống của gia đình tổ phụ Abraham. Thánh Tông Đồ nói: “Ông Abraham có hai người con, mẹ của một người là nô lệ, mẹ của người kia là tự do. Nhưng con của người mẹ nô lệ thì sinh ra theo luật tự nhiên; còn con của người mẹ tự do thì sinh ra nhờ lời hứa. Truyện đó ngụ ý thế này: hai người đàn bà là hai giao ước. Giao ước thứ nhất tại núi Xi-nai, thì sinh ra nô lệ: đó là Ha-ga. Ha-ga chỉ núi Xi-nai trong miền Ả Rập, và tương đương với Giê-ru-sa-lem ngày nay, vì thành này cùng với các con đều là nô lệ. Còn Giê-ru-sa-lem thượng giới thì tự do: đó là mẹ chúng ta.” (Gl 4, 22-26; St 16, 1-12. 15-16: Bài đọc năm lẻ). Lời xác quyết trên đây, thánh Phaolô có ý nhấn mạnh: mẹ con Hagar và Ismael là dân thờ Thiên Chúa theo Luật Môsê, cũng chỉ là con của nô lệ cho tử thần, còn Sara và Isaac là những người Công Giáo sống Đức Ái, thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Khí và Sự Thật nhờ Hy Tế của Chúa Giêsu (x Ga 4, 23), họ mới thuộc về Giêrusalem thượng giới (Hội Thánh Chúa Kitô trong ngày cánh chung), thì tự do, đó là Mẹ chúng ta. Thế nên chỉ những người thực hành trọn vẹn TIN – SỐNG – TẾ mới có thể động viên muôn dân: “Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân từ”(Tv 106/105, 1a: ĐC năm lẻ), để muôn dân muôn nước thuộc về Hội Thánh Chúa Kitô, cùng cất lời cầu: “Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con” (Tv 79/78, 9bc: ĐC năm chẵn).
 
Trái lại, những kẻ không sống trọn ý Chúa: TIN – SỐNG –TẾ, Đức Giêsu coi đó là những kẻ khờ dại, “xây nhà trên cát, mưa đổ sông tràn, gió ùa thổi đập vào nhà ấy, nhà ấy sẽ sập đổ tan tành” (Mt 7, 26-27: Tin Mừng). Nghĩa là họ tự diệt mình, dù có đến gõ cửa Trời và thưa: “Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?" Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!” (Mt 7, 22-23: Tin Mừng). Số phận của họ tự chuốc lấy tai họa kinh hoàng hơn dân Giuđa là dân Chúa tuyển chọn. Thực vậy, ông Giôhôgiakhin, vua nước Giuđa, làm điều trái mắt Chúa hệt như vua cha, nên Chúa để cho ông Nabukodosor, vua Babylon sai các thuộc hạ vây hãm thành Giêrusalem. Ông Giôhôgiakhin, vua Giuđa cùng với mẹ vua, các thuộc hạ và toàn thể tướng lãnh phải ra đầu hàng vua Babylon, nhưng vua Babylon vẫn bắt toàn thể Giêrusalem, vua, mẹ vua, và tất cả các tướng lãnh đi đày sang Babylon; vua Nabukodosor còn ra lệnh lấy tất cả châu ngọc trang trí thánh điện Giêrusalem cùng với vàng bạc châu báu quý giá trong cung điện, là những chiến lợi phẩm đưa về Babylon (x 2V 24, 8-17: Bài đọc năm chẵn).
 
Vậy chỉ những ai thực hành ý Chúa: TIN – SỐNG –TẾ mới được Chúa ở cùng, như Đức Giêsu nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha và Thầy sẽ đến với người ấy” (Ga 14, 23: Tung Hô Tin Mừng).
 
THUỘC LÒNG
 
Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha và Thầy sẽ đến với người ấy (Ga 14, 23).
 
http://phaolomoi. net
Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Mt 7:21-29, tn12, dqt,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 85

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 84


Hôm nayHôm nay : 1690

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 75515

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3859221