Thề hay sống?

Thứ Bảy 16/6/07
Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
 
THỀ HAY SỐNG?
 
“Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ. ” (Mt 5, 33-37)
 
Suy niệm: Trong đời sống hằng ngày, đã có nhiều khi chúng ta phải thề. Có nhiều lý do. Có thể vì lời nói chúng ta không đủ trọng lượng. Có thể có lần chúng ta đã nói dối. Đã từng có lần “không” nhưng nói “có”, “có” lại nói “không”… Người khác không tin lời mình. Và rồi để thuyết phục họ, chúng ta phải nại đến một vật thế chấp đến từ bên ngoài, nhằm bảo đảm và đặt cọc cho giá trị của mình. Nhưng chúng ta cũng có lần kinh nghiệm rằng thay vì trấn an hay thuyết phục người khác, đôi khi lời thề lại gây ra hiệu quả ngược lại. Nếu đã tin nhau thì không cần thề thốt. Tin ai là tin vào người ấy, chứ không phải tin vào lời thề của họ, hay bất cứ viện dẫn nào từ bên ngoài.
Đọc kỹ đoạn Tin Mừng, chúng ta thấy rằng Chúa không cấm thề, nhưng Chúa muốn lời nói của chúng ta phải là lời của sự thật. Có thể nói rằng Ki-tô giáo là một tôn giáo của Lời: Ngôi Lời đã nhập thể và ở giữa chúng ta, “nơi miệng Người không một lời gian dối”. Chúng ta là con cái của Thiên Chúa, con cái của Lời. Chúng ta không được mời gọi để thề thốt, hay làm chứng cho chính mình, nhưng để sống và làm chứng cho sự thật, cho Tin Mừng, cho Lời Chúa.
 
Mời Bạn: Chúa bảo “thêm thắt điều gì là do ác quỷ”, theo bạn thì lời này có nặng quá không?
 
Chia sẻ: Ngoài những lý do đã nêu ra, còn lý do nào khác nữa đã làm cho chúng ta sống xa sự thật? Làm thế nào để tránh?
 
Sống Lời Chúa: Tôi quyết giữ trung thực với người khác như tôi muốn mọi người trung thực với mình.
 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết trách nhiệm về những lời con nói và xin giúp con luôn sống trong sự thật. amen.
 
Lời Chúa Tuần 10 Thường Niên
Mùa Thường Niên _ Vọng-GS _ Chay-PS _ Lễ ngoại lịch